Sales Number: - 9804282819 | Support Number: - 9433889898

Activity

 • – दुइ जना मा एउटा कुरा कानी
  – जेशमा उदेस्य दुइ जाना को आफ्नो छ
  – सधै गर्ने गफ्फ हरु जस्तो

 • – मुखा – मुखी
  – ग्रुप (समुह)
  – पैनल (एक्सपर्ट)
  – टेलीफोन र स्काइप

 • – स्क्रीनिंग राउंड
  – क्वॉलीफीइंग राउंड
  – टेक्निकल राउंड
  – अप्रूवल राउंड
  – फाइनल राउंड

 • – क्वालीफाइंग प्रश्न
  | – गुन्
  | – दोष
  | – ज्ञान
  | – कौशल
  – स्टेबिलिटी प्रश्न (टिकाऊपन)
  | – इंटेंशन (उदेस्य)
  – स्ट्रेस प्रश्न
  | – सेनारिओ (कथा)
  – – ओपन र क्लोज एंडेड प्रश्न हरु

 • Load More
© Skillyogi India